Der indkaldes hermed til det årlige repræsentantskabsmøde i Tjelecenteret mandag den 23. april kl. 19.00 i Tjelecenteret.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Valg af stemmetællere
4. Formandens beretning om institutionens virksomhed i det forløbne år til godkendelse
5. Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse samt orientering om det kommende års budget.
6. Indkomne forslag, der skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødet. Formanden udsender de indkomne forslag til repræsentantskabet senest 1 uge før repræsentantskabsmødet
7. Valg af formand for repræsentantskab og bestyrelse
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af 1. og 2. suppleant
10. Valg af revisor
11. Eventuelt
a. Status for Plan 2020

Evt. forslag, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 2 uger før mødet.

Med venlig hilsen
TJELECENTERET

Christian Friis Børsting
Formand